Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

**1. Úvod**

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi poskytovateľom služieb (ďalej len "poskytovateľ") a klientom (ďalej len "klient"), ktorý využíva služby kraniosakrálnej terapie a neurobiofeedbacku poskytované poskytovateľom.

**2. Popis služby**

Kraniosakrálna terapia je forma komplementárnej medicíny zameraná na podporu prirodzených procesov sebauzdravovania tela prostredníctvom jemných manuálnych techník. Služba je poskytovaná v priestoroch poskytovateľa alebo inom dohodnutom mieste.

Neurobiofeedback je terapeutická technika, ktorá využíva zásady neuroplasticity a biofeedbacku na tréning mozgových vlnových frekvencií. Táto metóda je neinvazívna a bezpečná.

**3. Rezervácie a zrušenia**

Klient sa môže na kraniosakrálnu terapiu objednať prostredníctvom online rezervačného systému na stránke www.kranialka.sk. Na neurobiofeedback je nutné sa objednať len prostredníctvom emailu (kranialka@gmail.com) . V prípade potreby zrušiť alebo presunúť termín terapie je klient povinný to urobiť najneskôr 24 hodín pred plánovaným termínom, inak bude účtovaný storno poplatok.

**4. Platby**

Platba za terapiu je splatná v plnej výške na konci každého sedenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Sú akceptované platby len v hotovosti. V prípade, že sa klient nedostaví na dohodnutý termín, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny sedenia.

**5. Zdravotné informácie**

Klient je povinný informovať poskytovateľa o akýchkoľvek zdravotných stavoch, liekoch alebo terapiách, ktoré by mohli ovplyvniť poskytovanie služieb.

**6. Dôvernosť**

Všetky osobné a zdravotné informácie poskytnuté klientom sú považované za dôverné a budú zaobchádzané s maximálnym rešpektom k súkromiu klienta.

**7. Odpovednosť**

Poskytovateľ neručí za žiadne priame alebo nepriame škody vyplývajúce z poskytnutých služieb kraniosakrálnej terapie alebo neurobiofeedbacku, pokiaľ nie je škoda spôsobená úmyselným alebo hrubým zanedbaním zo strany poskytovateľa.

**8. Zmeny služieb a obchodných podmienok**

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu poskytovaných služieb a obchodných podmienok. O akýchkoľvek zmenách bude klient informovaný včas a primeraným spôsobom.

**10. Záverečné ustanovenia**

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia klientom a sú platné po celú dobu poskytovania služieb.

**10. Súhlas s obchodnými podmienkami**

Tým, že klient vytvorí rezerváciu služieb prostredníctvom nášho rezervačného systému alebo iným dohodnutým spôsobom, vyjadruje svoj výslovný súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Klient potvrdzuje, že bol pred vytvorením rezervácie oboznámený s obsahom obchodných podmienok, že ich rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností týkajúcich sa obchodných podmienok je klient povinný pred vytvorením rezervácie kontaktovať poskytovateľa.