Ako prebieha tréning

Tréning neurofeedbacku sa zvyčajne začína rozhovorom s terapeutom, kde sa stanovia ciele tréningu a vyhodnotí sa aktuálny stav klienta.

Potom sa na hlavu jednotlivca umiestnia elektródy, ktoré zachytávajú elektrické signály z mozgu. Tieto signály sú následne spracované a zobrazované na monitore pomocou špeciálneho softvéru. Klient sa učí identifikovať a upravovať svoju mozgovú aktivitu pomocou vizuálnej a zvukovej spätnej väzby. Elektródy nespôsobujú klientovi žiadnu bolesť, nevysielajú do tela žiadne impulzy. Jednoducho len odčítavajú potrebné telesné parametre, resp. parametre fungovania mozgu (mozgové vlny).

Počet tréningov

Presný počet tréningov na konkrétny problém či diagnózu nedokáže nik stanoviť. Každé telo, každý mozog a aj každá inakosť je iná a potrebuje individuálny prístup.

"Pri stanovení počtu sedení sa zo strany zahraničných odborníkov stretávame s rozličnými údajmi. Tyl (1997), Tyl, Tylová (2003) uvádzajú predpoklad počtu sedení EEG biofeedbacku pri rôznych sedeniach nasledovne:

· pre dosiahnutie špičkových výkonov u zdravých osôb: kondičný tréning cca 10 sedení,

· pre zlepšenie až vymiznutie príznakov u úzkostných a neurotických stavov cca 20 sedení,

· pre zlepšenie až odstránenie príznakov porúch pozornosti, koncentrácie, impulzivity, (napr. ADD/ADHD apod.), porúch učenia, správania, reči atď. cca 40 sedení,

· pre úpravu ťažkých stavov (napr. regulácia až vymiznutie epileptických záchvatov) cca 60 –80 sedení,

· pri detskej mozgovej obrne, autizmus, Downov syndróm – 80 a viac sedení.

Neuper, Műller, Kűbler, et al. (2003) popisujú 80 sedení u dospelého muža s mozgovou obrnou. Ayers (2004), Bachers (2004) a iní pri detskej mozgovej obrne uvádzajú okolo 100 až 200 sedení. Pri diagnóze Downov syndróm Surmeli, Ertem (2010) uvádzajú 80 až 160 terapeutických sedení."

Počet tréningov

Presný počet tréningov na konkrétny problém či diagnózu nedokáže nik stanoviť. Každé telo, každý mozog a aj každá inakosť je iná a potrebuje individuálny prístup.

"Pri stanovení počtu sedení sa zo strany zahraničných odborníkov stretávame s rozličnými údajmi. Tyl (1997), Tyl, Tylová (2003) uvádzajú predpoklad počtu sedení EEG biofeedbacku pri rôznych sedeniach nasledovne:

· pre dosiahnutie špičkových výkonov u zdravých osôb: kondičný tréning cca 10 sedení,

· pre zlepšenie až vymiznutie príznakov u úzkostných a neurotických stavov cca 20 sedení,

· pre zlepšenie až odstránenie príznakov porúch pozornosti, koncentrácie, impulzivity, (napr. ADD/ADHD apod.), porúch učenia, správania, reči atď. cca 40 sedení,

· pre úpravu ťažkých stavov (napr. regulácia až vymiznutie epileptických záchvatov) cca 60 –80 sedení,

· pri detskej mozgovej obrne, autizmus, Downov syndróm – 80 a viac sedení.

Neuper, Műller, Kűbler, et al. (2003) popisujú 80 sedení u dospelého muža s mozgovou obrnou. Ayers (2004), Bachers (2004) a iní pri detskej mozgovej obrne uvádzajú okolo 100 až 200 sedení. Pri diagnóze Downov syndróm Surmeli, Ertem (2010) uvádzajú 80 až 160 terapeutických sedení."