Neurobiofeedback EEG ako pomoc pri ADHD

20.03.2024

V oblasti vzdelávania a rozvoja detí sa objavujú nové metódy, ktoré menia spôsob, akým chápeme a liečime poruchy učenia. Jednou z týchto inovatívnych metód je neurobiofeedback. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je neurobiofeedback tak účinný pri liečbe porúch učenia u detí, ako sú ADHD, dyslexia a ďalšie.

Neurobiofeedback a jeho vplyv na poruchy učenia

Neurobiofeedback, často nazývaný aj neurofeedback, je terapeutická metóda zameraná na tréning mozgových funkcií prostredníctvom spätnej väzby. U detí s poruchami učenia, ako je ADHD a dyslexia, môže neurobiofeedback zlepšiť koncentráciu, pamäť a celkovo kognitívne funkcie.

ADHD a Neurobiofeedback

Deti s ADHD často trpia nedostatkom pozornosti a hyperaktivitou, čo môže mať vplyv na ich školský výkon a sociálnu interakciu. Neurobiofeedback pomáha týmto deťom učiť sa regulovať svoju pozornosť a správanie tým, že ich trénuje rozpoznávať a posilňovať žiaduce mozgové vzory. Ako?

Sedenia neurobiofeedbacku pri ADHD sú založené na komplexnom procese, ktorý zahŕňa monitorovanie a modifikáciu mozgových aktivít prostredníctvom spätnej väzby. Tieto sedenia majú za cieľ trénovať mozog tak, aby bol schopný lepšie regulovať pozornosť, správanie a emocionálnu stabilitu, čo sú základné aspekty ovplyvňujúce symptómy ADHD. Tu je detailnejší pohľad na to, ako konkrétne sedenia neurobiofeedbacku ovplyvňujú ADHD:

1. Hodnotenie mozgových vzorov:

Na začiatku procesu sa vykonáva diagnostika, ktorá zahŕňa hodnotenie mozgových vzorcov pomocou elektród umiestnených na hlave klienta. Tieto elektródy zachytávajú elektrické signály produkované rôznymi oblasťami mozgu.

2. Spätná väzba:

Počítačový program spracováva zozbierané dáta a generuje spätnú väzbu vo forme vizuálnych alebo zvukových signálov. Tieto signály reagujú na určité mozgové vzory spojené s koncentráciou a pozornosťou. Napríklad, ak sa klient s ADHD sústredí, môžu sa zobraziť priebežné údaje o ich úrovni pozornosti.

3. Tréning mozgových vzorcov:

Počas sedenia sa klient aktívne snaží ovplyvniť zobrazené signály tým, že sa sústredí na konkrétne úlohy alebo stimuly. Cieľom je naučiť mozog rozpoznať a posilňovať žiaduce vzorce aktivít, ktoré sú spojené s lepšou pozornosťou a sebaovládaním.

4. Neuroplasticita a učenie sa:

Opakované sedenia neurobiofeedbacku podporujú neuroplasticitu, schopnosť mozgu meniť svoju štruktúru a funkciu v reakcii na skúsenosti. Týmto spôsobom sa mozog učí efektívnejšie regulovať pozornosť a emocionálne reakcie, čo má za následok zlepšenie symptómov ADHD.

5. Individualizovaný Prístup:

Každé sedenie neurobiofeedbacku je prispôsobené individuálnym potrebám klienta s ohľadom na ich špecifické symptómy ADHD a mozgové vzory. To umožňuje personalizovaný prístup a maximalizuje účinnosť terapie.

6. Dlhodobé Výsledky:

Pomocou pravidelných sedení neurobiofeedbacku môžu klienti s ADHD dosiahnuť dlhodobé zlepšenie v kontrole pozornosti, impulzivity a hyperaktivity. Tieto zmeny sa môžu prejaviť vo všeobecnejších oblastiach ich života, vrátane školského úspechu a sociálnej interakcie.

V závere je dôležité zdôrazniť, že neurobiofeedback by mal byť súčasťou komplexného prístupu k liečbe ADHD, ktorý môže zahŕňať aj iné terapeutické intervencie a manažment symptómov. Neurobiofeedback sa stáva stále viac uznanou a uznávanou metódou v liečbe ADHD, pretože ponúka individuálny a efektívny prístup k trénovaniu mozgu.